Jdi na obsah Jdi na menu

Sucho-dopis obcím

6. 8. 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz


Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na území Kraje Vysočina většina vodních toků aktuálně dosahuje podnormálního stavu vody a v mnoha profilech je překročen tzv. ukazatel sucha. Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější. Ve většině případů v nich protékají extrémně nízké průtoky nebo se povrchová voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně. Rovněž dochází k výraznému poklesu hladiny vody ve vodních nádržích. Tyto skutečnosti mají nepříznivý vliv na rybí obsádku i na ostatní vodní organismy. Vzhledem k současné hydrologické situaci a nepříznivé prognóze dalšího vývoje, Vám doporučujeme informovat občany obvyklým způsobem o nutnosti šetření vodou a omezení zalévání, napouštění bazénů, mytí vozidel apod.
Dále doporučujeme zvážit využití působnosti svěřené obecním úřadům zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s déletrvajícím suchem může dojít k přechodnému nedostatku vody pro zajištění potřeb zásobování obyvatel pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu. Takové případy řeší zákon o vodovodech a kanalizacích. Ustanovení § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích dává oprávnění provozovateli vodovodu přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění mimo jiné i v době živelní pohromy (sucha). V této souvislosti je ale třeba upozornit na § 9 odst. 8 tohoto zákona, podle kterého je provozovatel v případě přerušení nebo omezení dodávky vody oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek.
Obecní úřad může podle § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, pokud to vyžaduje veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit. Toto opatření lze vydat po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu na dobu nejdéle 3 měsíců.
Obecní úřady jako příslušné vodoprávní úřady podle § 105 odst. 1 vodního zákona mohou bez náhrady upravit, omezit, popř. zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, na nezbytně nutnou dobu,obecné užívání povrchových vod postupem podle § 6 odst. 4 vodního zákona. Obecné nakládání s povrchovými vodami spočívá v tom, že každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení. V režimu tohoto ustanovení budou typicky probíhat odběry povrchových vod fyzickými osobami (jednotlivci, domácnostmi) realizované pro vlastní potřebu a na vlastní nebezpečí (např. za účelem zalévání zahrady konví z vodního toku), pokud k tomu není třeba zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo).
Vodoprávní (obecní) úřad může ve svém správním obvodu obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména dochází-li při něm k porušování povinností podle § 6 odst. 3 vodního zákona (při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry atd.). Úkon podle tohoto ustanovení bude mít formu rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, a to podle okruhu adresátů, jimž bude opatření určeno, resp., vůči nimž bude činěno. Bude-li se týkat konkrétního (adresně jasně určitelného) počtu osob, pak vodoprávní úřad zvolí formu rozhodnutí (v konkrétní věci zakládá práva nebo povinnosti jasně danému okruhu osob); v případě že tak bude postupovat vůči neurčitému počtu osob, vydá opatření obecné povahy.
Obce se rovněž mohou obrátit na vodoprávní úřady obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (městské úřady, odbory životního prostředí). Podle § 109 odst. 1 vodního zákona patří do působnosti těchto úřadů i možnost bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami (např. rozhodnutí o povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod), popřípadě tato nakládání omezit nebo zakázat, a to vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou.
Vzory pro vydání opatření obecné povahy podle vodního zákona a podle zákona o vodovodech a kanalizacích i další informace k problematice sucha jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina, www.kr-vysocina.cz v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství / voda (ochrana před suchem).


Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělstvíVyřizuje/telefon

Mgr. Jaroslav Mikyna
564 602 267