Jdi na obsah Jdi na menu

Oznámení o odstranění a ořezu dřevin

30. 10. 2015

Stanislav Stejskal,Dvorská 517,Humpolec 396 01

tel/fax  565535351 , E-mail:kilowatt2@atlas.cz

 

 

 

Obec Rovná

Rovná 46
39501 Pacov

V Humpolci  27.10.2015

 

VĚC: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy

V souladu s ustanovením § 25 odst. (3) písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika, s.r.o.

Tímto si Vás dovolujeme požádat, abyste přiložené Upozornění vlastníkům (plakát) co nejdříve zveřejnili ve Vaší územní působnosti způsobem u Vás obvyklým, a to včetně oblastí sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské kolonie apod.).

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého Upozornění vlastníkům plní společnost E.ON Česká republika, s.r.o., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a ořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní stromoví nebo neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornění vlastníkům, oznamujeme, že zaměstnanci E.ON Česká republika, s.r.o., vstoupí následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky.

Věříme, že Vy i Vaši občané pochopíte důležitost provedení výše zmíněných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a předem děkujeme za spolupráci.

Příloha: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

                                                                                Babický Pavel

                                                                                  Dvorská 517

                                                                             396 01 Humpolec

                                                                              mob.733 602 437

 

 

 

 

 

 

Upozornění vlastníkům či UŽIVATELůM Nemovitostí (pozemků)

upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

 

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů  a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,

u vedení vysokého napětí (22 kV, 35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,

u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,

v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto práci stanovených.

 

odstranění A ořez dřevin, prosímE, proveďte v termínu do konce tohoto roku

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění  a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.

Bližší  informace  Vám poskytneme na telefonním čísle:   733 602 437, 736 639 263

Za firmu Kilowatt Humpolec, Dvorská 517,396 01 Humpolec      Babický Pavel , Ing.Jakub Stejskal